اثرات حاد مصرف چای زرین طلایی بر توجه و خلق و خوی بازیگران

چای زرین طلایی از لحاظ تاریخی با فواید خلق و خو و عملکرد مانند آرامش و تمرکز همراه بوده است. این بررسی تحقیقاتی را در مورد اثرات حاد چای و ترکیبات آنین و کافئین بر توجه و خلق و خوی خلاصه می‌کند.

مطابق با تحقیقات فراوان در مورد فواید کافئین، فواید عملکرد چای در تعدادی از مطالعات مشخص شد، با شواهدی خاص برای بهبود توجه.

مصرف چای همچنین به طور مداوم هوشیاری و برانگیختگی گزارش شده توسط خود را بهبود می بخشد، در حالی که اثرات آن بر لذت یا آرامش کمتر ثابت بود.

علاوه بر تحقیقات در مورد کافئین در عملکرد زندگی واقعی، 2 مطالعه اخیر دیدگاه گسترده تری را در مورد تأثیرات چای بر عملکرد روانی ارائه کرده اند، زیرا آنها تأثیرات مفیدی را در زمینه های مرتبط مانند عملکرد کاری و خلاقیت نشان می دهند.

این مطالعات اعتبار یافته های آزمایشگاهی را با حمایت از این ایده که مصرف چای فواید حادی بر خلق و خو و عملکرد در موقعیت های زندگی واقعی دارد، نشان داد.

در حالی که مصرف‌کنندگان از لحاظ تاریخی چای را با فواید ذهنی مرتبط می‌دانند، این فواید ادعا شده تا همین اواخر تا حد زیادی حکایتی بود. در 15 سال گذشته، اثرات مصرف چای بر عملکرد ذهنی، به ویژه توجه و خلق و خو در تعدادی از مطالعات بررسی شده است.

قابل توجه است، مطالعاتی که در اینجا مرور می‌شوند، عمدتاً مربوط به اثرات نسبتاً حاد چای و ترکیبات چای هستند که بلافاصله پس از مصرف یا در طول یک روز در جمعیت‌های بالغ سالم رخ می‌دهد.

زمان وقوع این فواید در تضاد با تحقیقات در مورد اثرات محافظت کننده عصبی چای است که از طرح های طولی استفاده می کند، که فواید طولانی مدت مصرف چای را در جمعیت های مسن یا آسیب دیده پیشنهاد می کند.

در حالی که مصرف‌کنندگان از لحاظ تاریخی چای را با فواید ذهنی مرتبط می‌دانند، این فواید ادعا شده تا همین اواخر تا حد زیادی حکایتی بود.