ظرف شیره خرما طبیعی در گرما منفجر شد و سبب ریزش خانه شد

مطالعه ما با هدف درک عادات مصرف شیره خرما در روستائیان و عوامل مرتبط با مصرف انجام شد  تیم میدانی با پاسخ دهندگان بزرگسال از روستاهایی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند از ناحیه راجبری و کوشتیا در بنگلادش مصاحبه کرد.

ما نسبت افرادی را که شیره خرما طبیعی مصرف کردند و در مورد یک بیماری شنیده بودند از مصرف شیره خام محاسبه کردیم. ما عوامل مرتبط با مصرف شیره خام را با محاسبه نسبت‌های شیوع تنظیم‌شده برای اثرات خوشه‌بندی سطح روستا ارزیابی کردیم.

از میان 1777 پاسخگوی مورد مصاحبه، نیمی 50% از نوشیدن شیره خام در طول فصل جمع آوری شیره قبلی و 37% حداقل یک بار در ماه شیره خام مصرف می کردند. تعداد کمی از پاسخ دهندگان 5٪ در مورد NiV شنیده اند.

سی و هفت درصد از پاسخ دهندگان گزارش دادند که در مورد بیماری منتقل شده از طریق مصرف شیره خام شنیده اند، از جمله 10 درصد که آن را با بیماری خفیف تری مانند اسهال، استفراغ یا سوء هاضمه به جای NiV مرتبط می دانند.

پاسخ دهندگانی که درختان خرما را در خانواده خود برداشت کردند نسبت به کسانی که درخت خرما نداشتند احتمال بیشتری داشت که شیره بنوشند 79٪ در مقابل فاصله اطمینان هنگامی که شیره در دسترس بود، پاسخ دهندگانی که در مورد بیماری از مصرف شیره خام شنیده بودند.

به همان اندازه احتمال نوشیدن آن را داشتند که در مورد یک بیماری چیزی نشنیده بودند دانش پاسخ دهندگان از NiV پایین بود. آنها ممکن است به درستی خطر NiV را درک نکرده باشند و احتمالاً زمانی که شیره در دسترس بود می‌نوشیدند.

شیره خام خرما در فصل سرد، از نوامبر تا مارس، با تراشیدن پوست درخت برداشت می شود اغلب با استفاده از یک لوله چوبی کوچک، شیره در یک گلدان سفالی جمع‌آوری می‌شود و برای نوشیدن خام در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

خفاش ها اغلب از درختان خرمای برداشت شده بازدید می کنند و جریان شیره ای را که از قسمت تراشیده شده درخت به گلدان جمع آوری می شود لیس می زنند خفاش های پتروپوس می توانند NiV را از طریق بزاق و ادرار خود دفع کنند و می توانند شیره خرما را آلوده کنند.