کشتن حیوانات موزی با دمپایی نیکتا در سال 2010

پابرهنه نسبت به صندل، دمپایی نیکتا و کفش زمان ایستادن کوتاه‌تری داشت در حالی که کفش‌ها زمان ایستادن طولانی‌تری نسبت به صندل و دمپایی نشان دادند نرخ بارگذاری اولین قله عمودی در کفش در مقایسه با پابرهنه، صندل و دمپایی کمتر بود. همچنین در صندل در مقایسه با پابرهنه کمتر بود.

پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش بیشتر بود، در حالی که در صندل و دمپایی در مقایسه با کفش بیشتر بود جابجایی میانی در فاز ایستادن در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش بزرگتر بود.

در نهایت، پابرهنه جابجایی قدامی خلفی کوچکتری را در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش نشان داد.

پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش زاویه تماس پا کمتری نشان داد، در حالی که کفش ها زاویه تماس بیشتری را در مقایسه با صندل و دمپایی نشان دادند.

منحنی‌های مجموعه زوایای صفحه جلویی و ساژیتال مچ پا در شکل ارائه شده‌اند. زاویه تماس دورسی فلکشن مچ پا در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش کوچک‌تر و در صندل در مقایسه با کفش کوچک‌تر بود.

اوج دورسی فلکشن مچ پا در حالت میانی در پابرهنه در مقایسه با صندل و دمپایی بیشتر بود اما در مقایسه با کفش کوچکتر بود علاوه بر این، در کفش نسبت به صندل و دمپایی بیشتر بود.

زاویه تماس زانو در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش بیشتر بود در نهایت، ROM خم شدن زانو در مرحله ایستادن در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش کوچکتر و در صندل و کفش در مقایسه با دمپایی بیشتر بود.

تخمین حجم نمونه پیشینی انجام نشد زیرا تحقیق روی دمپایی و صندل های دم باز یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین تحقیقات قبلی در مورد این نوع کفش ها در جمعیت سالم وجود نداشت.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تفاوت‌های GRF، COP و متغیرهای حرکتی و جنبشی مفصل اندام تحتانی بین دمپایی، صندل، کفش پابرهنه و دویدن در حین راه رفتن بود.

این فرضیه اولیه مبنی بر اینکه دمپایی‌ها و صندل‌ها مقادیر متفاوتی از متغیرهای GRF را در مقایسه با کفش‌ها ارائه می‌دهند، اما نه برای پابرهنه‌ها، تا حدی تأیید شد.